KARISEFONDEN

Region
Sjælland
Antal
50 pladser
Botilbud
Ja

Karisefonden tilbyder STU, bolig-, beskæftigelses- og aktivitetstilbud til mennesker med særlige lærings- og dannelsesmæssige udfordringer som fx udviklingshæmning, Downs syndrom og autisme.

Vi er et pædagogisk tilbud, der ønsker at bidrage til, at vores beboere udvikler evnen til at leve et så selvstændigt voksenliv som muligt. Vi arbejder for, at vores studerende, beboere og ansatte i beskæftigelse får mulighed for at udvikle livsværdi og livskvalitet, som frie og ansvarlige medmennesker.

Gennem undervisning på STU, i bodelen og i beskæftigelsen på vores socialøkonomiske virksomheder arbejder vi med inklusion i lokalsamfundet. Vi tror på, at alle mennesker har ret til et ligeværdigt liv, uanset evner og social baggrund. Vi arbejder derfor for, at det enkelte menneske bliver så livsdueligt som muligt, så det både kan nyde og yde i livet. Vi prioriterer fællesskabet, fordi alle skal have mulighed for at opdage og udnytte sit potentiale. Det er det værdigrundlag, vi arbejder ud fra i mødet med den enkelte.

I Karisefonden arbejdes der med udgangspunkt i den enkelte unges interesser, behov, forudsætninger samt hver enkelt unges uddannelses- og/eller handleplan.

STU-linjer

Karisefonden tilbyder STU-linjer indenfor køkken, hotel (bed & break fast), service, medier, Esport og kreativ værkstedsbutik. Karisefondens STU er individuel tilrettelagt, hvorfor hver studerende har sin egen uddannelses- og undervisningsplan i de tre år, uddannelsen varer. Uddannelsen indledes med et afklaringsforløb, der bl.a. skal afdække, hvordan det kommende uddannelsesforløb skal tilrettelægges.

STUén på Karisefonden er helhedspædagogisk tilrettelagt, så der er tæt sammenhæng mellem selve uddannelsen og den unges hele liv. I uddannelsesplanen er beskrevet faglige, sociale samt personlige kompetencemål, og de studerende kan i praktikforløb få mulighed for at afprøve potentialer for tilknytning til arbejdsmarkedet.

I Karisefondens STU tager uddannelsen sit afsæt i den unges valg af linjefag. Det er igennem hele uddannelsen muligt for den unge at afprøve de forskellige linjefag. Medborgerskab er et obligatorisk fag for alle under hele uddannelsen.

Der er et tæt samarbejde med den unge, linjefagslærer, kontaktpædagog og vejleder på Karisefonden. Vi følger op på de individuelle uddannelsesplaner i samarbejde med den unge og kommunen. Vi sikrer forankring af de opnåede kompetencer til relevante videre forløb og samarbejder med kommunen om gode overgange.

Indenfor det enkelte linjefag arbejdes der, ud over de specifikke faglige opgaver tilknyttet det enkelte linjefag, også med mødestabilitet, arbejdskultur, kollegaskab, personlig fremtræden, kommunikation og samarbejde.

Bo-undervisning

I bo-undervisningen lærer den unge i høj grad at bo ved at bo. Bo-undervisningen fokuserer på den unges læring gennem deltagelse i alle dagligdagens rutiner og opgaver, som knytter sig til en selvstændig levevis. Her udvikles og støttes den unges kompetencer indenfor madlavning, oprydning, rengøring, personlig hygiejne, indkøb, transport m.v.

Praktik

I STU-forløbet er der mulighed for at komme i praktik på Karisefondens socialøkonomiske virksomheder, ligesom man kan afprøve praktiksteder i lokalsamfundet. Her lærer man at være på arbejde, følge arbejdstider, være en god kollega og møde velsoigneret op. Det kan foregå med små skridt og i det tempo, der passer den enkelte unge.

Fritids- og ungdomsliv

Vi lægger vægt på at styrke den unges/voksnes ungdomsliv via deltagelse i fritids- og idrætsaktiviteter, da det ofte er her, man øver sig i sociale kompetencer. I Karisefonden defineres fritidsaktiviteter som undervisning, idet vi i den helhedspædagogiske tilgang bestandig har ambitionen om progression for de unge/voksne. I STU´en målsættes fritidsaktiviteterne i uddannelsesplanen, hvor de ud fra den enkelte studerendes kompetencer og forudsætninger differentieres. I weekenden arrangeres aktiviteter i botilbuddet, hvor vi tilbyder fællesskab ud fra de unge/voksnes egne ønsker.

Alle aktiviteter er pædagogisk tilrettelagte og målrettet de unge/voksnes særlige ønsker og interesser. Vi imødekommer derfor også særlige ønsker og interesser som fx Lego klub, besøg på bogmesse eller til DR-koncerthus. Vi har undervisning i musik og sang og i andre aktiviteter kan de unge/voksne dyrke deres fælles interesser; PC-spil, fitness, film- og biografklubber, motionsløb, fodbold, svømning, bankospil m.v.

Målgruppen:

Unge og voksne mennesker med særlige læringsforudsætninger som f.eks. udviklingshæmning, Downs syndrom, autisme og ADHD.

Formål:

Karisefondens formål er at bidrage til selvbestemmelse, medbestemmelse, fællesskab og medmenneskelighed. De unge og voksne skal have mulighed for at udvikle livsværdi og livskvalitet som frie og ansvarlige mennesker. Vi tror på, at alle mennesker har ret til et ligeværdigt liv, uanset evner og social baggrund. Vi arbejder derfor for, at det enkelte menneske bliver så livsdueligt som muligt, så de både kan nyde og yde i livet. Vi prioriterer fællesskabet, fordi alle skal have mulighed for at opdage og udnytte sit potentiale. Det er det værdigrundlag, vi arbejder ud fra i mødet med den enkelte.

Optagelse og pladser:

Vi har rammeaftale med en række sjællandske kommuner, og pt har vi 40 unge i STU og er godkendt til 142 pladser i § 107 midlertidigt botilbud og § 85 socialpædagogisk støtte. Nogen af vores unge bliver boende efter endt STU og kommer i beskæftigelse fx i en af vores socialøkonomiske virksomheder.

  • Løbende optag - det ”store” optage finder sted august måned.
  • 50 STU pladser med bosted.

Speciale:

Karisefondens tilbud kendetegnes ved at være en helhedsorienteret tilbud, så der er sammenhæng i den enkelte unges liv, uddannelses, bo og fritidsliv.

Visitation og optag

Spørgsmål om Karisefondens STU kan rettes til vejledere på Karisefonden:

Kristina Falk: 3033 7932 eller på kgj@karisefonden.dk

 

Adresse

KARISEFONDEN
Hasselvej 2A
4690 Haslev

Forstander

Leo Komischke-Konnerup, konstitueret direktør

Etableret

2008

Kontaktpersoner