DEN ALMENNYTTIGE FOND HADRUPLUND

Region
Midtjylland
Antal
5 pladser
Botilbud
Ja

SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE PÅ HADRUPLUND

Vores STU-tilbud er oprettet i henhold til “Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov”. Der er tale om et treårigt uddannelsestilbud, som den unges hjemkommune kan bevilge.

STU-forløbet tilrettelægges under hensyntagen til den unges kvalifikationer, modenhed og interesse i et tæt samarbejde med den kommunale vejleder. Forløbet formes undervejs, afhængigt af elevens behov og udvikling.

Ungdomsuddannelsen på Hadruplund kan bestå af elementer af undervisning, træning, behandling og praktiske aktiviteter, herunder praktik i eksterne virksomheder og institutioner. Vi ser tilbuddet som en mulighed for eleven for at videreudvikle sine skolekundskaber, og samtidigt, gennem individuelle forløb, at træne sine arbejdsmæssige og sociale færdigheder. Den udvikling, den enkelte gennemgår i et sådant forløb, er et afgørende element i forberedelsen til en tilværelse som voksen med den højeste grad af selvforvaltning.

Målgruppen:

Målgruppen for vores STU-forløb er udviklingshæmmede unge, ofte med forskellige diagnoser ud over udviklingshæmning. Vi modtager for eksempel børn med autisme, ADHD, tidlige følelsesmæssige skader, epilepsi og psykiatriske problemstillinger og -lidelser. På grund af vores fysiske rammer, kan vi ikke modtage kørestolsbrugere.

Vi modtager børn og unge med meget varieret funktionsevne, nogle uden ekspressivt sprog og med brug for støtte til helt basale funktioner som spisning og personlig hygiejne. Andre med en højere funktionsevne, men med adfærdsmæssige og/ eller psykiatriske problemstillinger, som kræver kontinuerlig særlig støtte og behandling.

Det overordnede mål for STU-forløbet er at udvikle den unges personlige, sociale og faglige kompetencer, og således styrke den unges muligheder for selvforvaltning og aktiv deltagelse i samfundslivet.

Personlige kompetencer kan være: klarhed over egne interesser, evner og begrænsninger, evne til kommunikation, selvstændighed, selvværd, ansvarlighed mv.

Sociale kompetencer kan være: samarbejdsevne, forståelse for andre, initiativkraft, selvværd, evne til fastholdelse af netværk mv.

Faglige kompetencer kan være: kognitive færdigheder, praktiske færdigheder, viden, holdninger mv. Gennem forløbet søges det afklaret, i hvilken beskæftigelse og med hvilken støtte, den unge fremover vil kunne trives og udvikle sig med den højeste grad af selvforvaltning.

Uddannelsesforløbet:

Der tilrettelægges et individuelt læringsforløb, med udgangspunkt i den unges interesser, evner og udviklingspotentiale. I forløbet kan indgå:

 • undervisning i dansk og matematik
 • undervisning i praktiske fag
 • undervisning i samfundsfag
 • virksomhedspraktik
 • forløb i værksteder, efterskoler og andre institutioner
 • botræning
 • trafiktræning
 • kulturoplevelser
 • undervisning i motion/ kost
 • IT-undervisning
 • undervisning/ vejledning om sociale omgangsformer, arbejde, familie, netværk mv.
 • studieture/besøg
 • terapier
 • andre individuelt tilrettelagte aktiviteter

Metode:

Vi lægger i STU forløbet vægt på:

 • at den unge oplever sammenhæng i overgangen fra skole til beskæftigelse, således at elementer fra skoleforløbet kan videreudvikles eller færdiggøres som en del af uddannelsen
 • at den unges egne ønsker og interesser er afgørende for forløbets udformning
 • at aktiviteterne medvirker til den unges identitetsskabelse
 • at forløbet er afvekslende, og giver den unge muligheder for at afprøve nye kompetencemuligheder
 • at der samarbejdes struktureret mellem praktiksteder, undervisere og uddannelsesansvarlig
 • at forløbet er fleksibelt, så det tilpasses den unges løbende udvikling

Pædagogisk arbejdes der, som på Hadruplund i øvrigt, ud fra vores værdigrundlag.

Til understøttelse af uddannelsesforløbet, kan den unge tilbydes forskellige individuelt tilrettelagte terapier. Udover de almindeligt kendte terapier som fysioterapi, rideterapi og zoneterapi, tilbyder vi en række særlige terapier der er funderet i det antroposofiske menneskebillede, såsom helseeurytmi, maleterapi, musikterapi mv.

Introduktionsperiode:

Uddannelsesforløbet begynder med et 12 ugers afklaringsforløb, hvor der gennem undervisning og praktiske aktiviteter skabes et overblik over den unges kompetencer, interesser og ønsker. Forløbet kan eventuel suppleres med relevante tests. Der er gennem dette forløb opmærksomhed på, at den unge, i videst muligt omfang, bliver bevidst om egne ønsker og mål, og om forløbets formål.

Ved afslutningen af introduktionsperioden, udarbejdes en rapport, der er grundlag for, at UU-vejlederen i kommunen, sammen med den unge, Hadruplund, forældrene, eller andre relevante støttepersoner, kan planlægge det individuelle uddannelsesforløb. Gennem hele uddannelsesforløbet samarbejdes med den kommunale UU-vejleder.

Kvalitetssikring:

Ved forløbets start udpeges en læreruddannet tovholder, der tillige fungerer som kontaktperson og vejleder for eleven. Den unge har gennem hele uddannelsesforløbet base på Hadruplund, og følges tæt, også ved eventuel midlertidig flytning i forbindelse med uddannelsen. Forløbet evalueres skriftligt mindst to gange årligt, og altid efter afslutning på et delforløb. Uddannelsesplanen vil løbende blive koordineret med den unges udviklingsplan fra botilbuddet.

Medarbejdere og samarbejdspartnere:

 I den samlede medarbejdergruppe på Hadruplund, er der kvalificerede undervisere inden for almindelige skolefag, praktiske fag, og terapier. Disse vil, i det omfang, det er i overensstemmelse med elevens uddannelsesplan, blive inddraget i undervisningen.

Ud over dette, har vi aktuelt samarbejde med værkstedstilbud i andre institutioner, kommunale værkstedstilbud og mindre private virksomheder.

Visitationen til vores STU-forløb skal ske gennem kommunens UU-vejleder.

Ved ønske om besøg kan vi kontaktes på telefon 86 55 08 09 eller e-mail: info@hadruplund.dk

Adresse

DEN ALMENNYTTIGE FOND HADRUPLUND
Hadrupvej 41
8350 Hundslund

Forstander

Mette Jensen

Etableret

1999